ColaisteLaighean (1)

Details of this year’s Irish Scholarship

We are pleased to announce details of this year’s Irish Scholarship which is co-funded by Coiste na nÓg Loch Garman.
In 2018, Wexford GAA will part-fund scholarships for club members of secondary school age to attend a 2-week residential course in Coláiste Laighean, which is held in Good Counsel College New Ross. We have been offered a reduced rate by Coláiste Laighean for 21 Wexford GAA students and the scheme is based on the player, the player’s Club and Wexford GAA paying one-third each of the total cost.
The dates of the courses are as follows:

  • 24 June – 8 July (for 2nd to 5th year students)
  • 13 July – 27 July (for students just finished 6th class to 2nd years)

The course is designed to improve students’ fluency and develop their understanding of Irish in a fun and educational environment. Thanks to the discount offered by Coláiste Laighean, the player and the Club will each have to pay €160 with Coiste na nÓg Loch Garman funding the balance. A combined payment from the player and his / her Club must be paid to Coiste na nÓg Loch Garman in the Spring and successful candidates will be notified of this date in due course.
Each Club may nominate no more than 2 players applicants must be paid-up members of their GAA club.
As interest levels in the scheme are likely to be particularly high this year Clubs are asked to number their applicants 1 and 2 (perhaps on the basis of a draw) as we may only be able to fund one player per Club. A draw will then be held at a Coiste na nÓg County Board meeting and priority will be given to Clubs who applied but were not successful in the 2017 scholarship draw.

Applications will only be accepted from GAA Clubs and nominations for this scholarship scheme (specifying the preferred course) should be submitted to [email protected] by Friday 16 March 2018.

 
Táthar sásta sonraí na Scéime Scoláireachta Gaeilge don bhliain seo a fhógairt, scéim atá comh-mhaoinithe ag Coiste na nÓg Loch Garman.
Comhmhaoineoidh CLG Loch Garman scoláireachtaí i 2018 do bhaill CLG atá d’aois meánscoile le haghaidh cúrsa cónaithe coicíse i gColáiste Laighean, a reachtáilfear i gColáiste Good Counsel i Ros Mhic Triún. Tá ráta íslithe tugtha dúinn ag Coláiste Laighean le haghaidh 21 daltaí de chuid CLG Loch Garman agus tá an Scéim bunaithe ar an dalta, Club an dalta agus CLG Loch Garman ag íoc an tríú chuid den chostas go cothrom.
Is iad dátaí na gcúrsaí ná:

  • 24 Meitheamh – 8 Iúil (do dhaltaí ó bhliain a 2 chuig bliain a 5)
  • 13 Iúil – 27 Iúil (do dhaltaí atá díreach críochnaithe le rang a 6 go dtí bliain a 2 sa mheánscoil)

Tá an cúrsa dírithe ar líofacht na ndaltaí agus a gcuid tuisceana Gaeilge a fheabhsú i dtimpilleacht taitneamhach agus oideachasúil. De bharr an lacáiste ó Choláiste Laighean, ní bheidh ar an imreoir ach €160 a íoc, mar is amhlaidh don Chlub agus íocfaidh Coiste na nÓg Loch Garman an fuílleach. Ní foláir an íocaíocht iomlán ón Chlub agus ón imreoir a sheoladh chuig Coiste na nÓg san Earrach agus cuirfear na hiarrthóirí ráthúla ar an eolas maidir leis an spriocdáta seo ar ball.
Is féidir le gach Club beirt a ainmniú agus ní foláir go mbeidh gach iarrthóir cláraithe le club CLG.

Toisc gur dócha go mbeidh spéis ard sa Scéim iarrtar ar Chlubanna a n-iarrthoírí a chur in ord uimhreach 1 agus 2 toisc go bhfuil seans nach mbeimid in ann ach duine amháin ó aon Club a mhaoiniú. Cuirfear na hainmneacha ar chrainn ag cruinniú de Choiste na nÓg agus tabharfar tús áite do Chlubanna a chur isteach ar na scoláireachtaí anuraidh ach nár roghnaíodh.
Ni glacfar le hiarratais ach ó chlubanna CLG agus ba chóir ainmniúcháin don scéim scoláireachta seo (leis an rogha cúrsa sonraithe) a chur isteach chuig [email protected] roimh Dé hAoine 16 Márta 2018